קוד אתי
יעדי הקוד האתי

קוד אתי מתאר התנהגויות, ערכים וקריטריונים שעליהם יש לבסס התנהגות טובה בפעילות יומיומית. לפיכך, התנהגות אתית מוגדרת כדרך בה פועלים אנשים שהינם חלק מהחברה ופועלים במסגרתה, בהתאם לעקרונות ולערכים של החברה המעורבת. מסמך זה מפרט ערכים הולמים אותם מתכוונת החברה לאמץ, על מנת שהתפעול שלה יתבצע באמצעות נהלים נכונים ופשוטים של החברה. קוד אתי זה קובע את העקרונות של יושרה מוסרית, תקינות, חוקיות וציות לחוק החל. עקרונות אלה מיועדים למי שהם חלק בלתי נפרד מחברת Bertazzoni S.p.A, לרבות כל החברות המהוות את קבוצת ברטזוני. משום כך, הקוד מיועד למנהלי החברה, חברי הגופים המנהלים שלה, עובדים, משתפי פעולה פנימיים וחיצוניים, לקוחות, ספקים וכל מי שיש לו קשר ישיר או עקיף עם החברה. המחויבים בקוד נדרשים לציית לכל הכלול ומאושר במסמך זה, על מנת לפעול בשקיפות ובנאמנות במסגרת כל התהליכים של החברה.

Click here to download our ethical code

Privacy Policy
Safety and Health at work are crucial to ensure the well-being and productivity of workers. Preventing accidents and occupational illnesses not only protects individuals but also maintains the continuity of business operations. Investing in safety measures not only reduces the costs associated with injuries but also enhances the company's reputation and image. A safe working environment fosters trust and commitment among employees, increasing their satisfaction and motivation. Additionally, adhering to safety regulations is essential to avoid legal sanctions and protect the company from potential financial and reputational risks. Ultimately, prioritizing safety and health at work is both an ethical and practical imperative for any organization concerned with the welfare of its employees and long-term success.